top of page

2010

Jasmine supported a total of 12 cultural events in 2010. More details are included below: 

NewYearCelebration_Feb10.jpg

Date: 2/6/2010

Programs provided by Jasmine: Han Dance "Yuan Ri" & Xinjiang Dance "A Glass of Wine" 

Adult Performers: Jinsong Zhang, Michelle Zhong, Yijing Brentano, Lisheng Cao, Chunyan Qiu, CiCi He, Mary Zhang, Susan Sheng, & Junjun Xue

Youth Performers: Cindy Wang, Clara Ma, Renny Ma, Grace Brentano, Katie Zhu, Mimi Lu, Emily Zhang, Amanda Li, April Ma, Emily Duan, Annie Wang, Jet Patterson, Katrina Zhao, Jennifer He, Anna Tang, Vivian Zeng, Amy Qiang, Andy Zhang, Megan Lu, Nathan Zhu, Thomas Brentano, Serena Xiao, Andrew Brentano, & Stephen Brentano

2010 KCCAA Chinese New Year Celebration

10_SocietyNewYear.jpg

Date: 2/7/2010

Programs provided by Jasmine: Children Lantern Parade & Han Dance "Yuan Ri"

Youth Performers: Cindy Wang, Clara Ma, Renny Ma, Grace Brentano, Katie Zhu, Amanda Li, April Ma, Annie Wang, Jennifer He, Megan Lu, Amy Qiang, & Andy Zhang

2010 Society of Friendship with China Chinese New Year Celebration

10_Iowa.jpg

Date: 2/13/2010

Programs provided by Jasmine: Han Umbrella Dance "Heading for Suzhou", Tibetan Dance "Sky Road", Mongolian Dance "The Beautiful Prairie", Mongolian Dance "Mongolian", and Dai Folk Peacock Dance 

Adult Performers: Jinsong Zhang

Youth Performers: Cindy Wang

2010 Iowa Chinese Association Chinese New Year Celebration

10_GardenShow.jpg

Date: 2/20/2010

Programs provided by Jasmine: Mongolian Dance "Mongolian," Mongolian Dance "Three Lucky Charms," & Han Yangko Dance

Youth Performers: Cindy Wang, Clara Ma, Renny Ma, Katie Zhu, Grace Brentano, Annie Wang, Emily Duan, & Katrina Zhao

2010 Kansas City Lawn & Garden Show

embraceChina_Feb27th.jpg

Date: 3/27/2010

Programs provided by Jasmine: Children Lantern Parade & Xinjiang Dance "A Glass of Wine"

Adult Performers: Jinsong Zhang, Mary Zhang, Chunyan Qiu, Lisheng Cao, CiCi He, Susan Sheng, & Junjun Xue

Youth Performers: Clara Ma, Renny Ma, etc. (40 children total)

KCCAA Embrace China Show

4-HGlobal_10.jpg

Date: 3/19/2010

Program Host: KC Ethnic Enrichment Commission

Programs provided by Jasmine: Han Umbrella Dance "Jasmine" and Mongolian Dance " The Beautiful Prairie" 

Adult Performers: Jinsong Zhang

Youth Performers: Mimi Lu and April Ma

4-H Global International

10_OlatheNorthEthnicFair.jpg

Date: 4/3/2010

Programs provided by Jasmine: Solo Mongolian Dance "Mongolian" and Han Yangko Dance

Youth Performers: Cindy Wang, Clara Ma and Renny Ma

2010 Olathe North Ethnic Fair

10_ArgentineMS.jpg

Date: 4/20/2010

Programs provided by Jasmine: "Han Umbrella Dance "Heading for Suzhou" 

Adult Performers: Jinsong Zhang

Argentine Middle School 2010 Multi-Cultural Celebration

10_Ethnic.jpg

Date: 8/22/2010

Programs provided by Jasmine: Dai Dance "Moon," Long Fan Dance "Colorful Life," and Solo Mongolian Dance "Mongolian" 

Youth Performers: Cindy Wang, Mimi Lu, Vivian Zeng, Amy Qiang, April Ma, Megan Lu, and Jet Patterson

2010 Ethnic Enrichment Festival

10_TZCHINursing-Home.jpg

Date: 9/11/2010

Programs provided by Jasmine: Dai Dance "Moon," Han Umbrella Dance "Jasmine," Long Fan Dance "Colorful Life," and Solo Mongolian Dance "Mongolian"

Youth Performers: Cindy Wang, Mimi Lu, Amy Qiang, Megan Lu, and Jet Patterson

Tzuchi Monthly Performance - Garden Terrace at Overland Park Senior Living

10_KCCAASisterSchool.jpg

Date: 11/1/2010

Programs provided by Jasmine: Solo Mongolian dance "Mongolian"

Youth Performers: Cindy Wang

The Ceremony of Sister-School Partnership between Brookridge Elementary & KC Friendship School in China

bottom of page